Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu na www.jenpex.sk

I. Všeobecné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti : JENPEX s r.o., so sídlom Letná 26, 040 01 Košice, IČO: 44 702 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č. 23602/V, (ďalej len "JENPEX" alebo "predávajúci") a odberateľa a/alebo zákazníka pri dodaní ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti JENPEX uverejneného v katalógu na internetovej adrese http://www.jenpex.sk /odberateľovi a/alebo zákazníkovi na základe jeho objednávky podľa týchto VOP.

2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých odberateľov a/alebo zákazníkov, ktorí doručia spoločnosti JENPEX objednávku v zmysle týchto VOP.

3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti JENPEX http://www.jenpex.sk. Spoločnosť JENPEX si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou JENPEX a odberateľom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o zákazníka – fyzickú osobu, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovom predaji.

5. Bez pristúpenia, akceptovania a prijatia záväzkov z týchto VOP nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi odberateľom a/alebo zákazníkom a spoločnosťou JENPEX ani dodať objednaný tovar.

II. Základné definície a pojmy


1. Odberateľ je podnikateľský subjekt (ďalej len "odberateľ"), ktorý v súlade s týmito VOP doručí prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke spoločnosti JENPEX http://www.jenpex.sk objednávku tovaru spoločnosti JENPEX. Na odberateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku VIII. ods. 2 až ods. 10 týchto VOP.

2. Zákazník (ďalej len "zákazník") je fyzická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP doručí prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke spoločnosti JENPEX http://www.jenpex.sk objednávku tovaru spoločnosti JENPEX a tento tovar jej neslúži na výkon povolania, zamestnania alebo podnikania ale slúži jej na osobnú spotrebu bez možnosti uplatnenia účtovných pravidiel vo vzťahu k DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

3. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu spoločnosti JENPEX uverejneným na internetovej stránke http://www.jenpex.sk s názvom a objednávkovým číslom (ďalej len "tovar").

4. Predmetom plnenia predávajúceho na základe týchto VOP sa rozumie dodanie tovaru spoločnosťou JENPEX odberateľovi a/alebo zákazníkovi na základe doručenej a potvrdenej objednávky v zmysle týchto VOP.

5. Plnenie odberateľa a/alebo zákazníka sa rozumie prevzatie objednaného tovaru od predávajúceho a zaplatenie celkovej kúpnej ceny predávajúcemu.

6. Doručenie objednávky odberateľom je jednostranný právny úkon odberateľa vykonaný voči spoločnosti JENPEX, s cieľom obdržať od nej plnenie a uzavrieť so spoločnosťou JENPEX kúpnu zmluvu v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

7. Doručenie objednávky zákazníkom je jednostranný právny úkon zákazníka vykonaný voči spoločnosti JENPEX, s cieľom obdržať od nej plnenie a uzavrieť so spoločnosťou JENPEX kúpnu zmluvu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

III. Objednávanie tovaru


1. Objednávka môže byť vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej aj ako "eshop") na internetovej stránke spoločnosti JENPEX na adrese http://www.jenpex.sk.

2. Odberateľ a/alebo zákazník je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
a) Svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO/dátum narodenia, IČ DPH/DIČ, kontakt (telefonický kontakt osoby oprávnenej na prevzatie tovaru, faxové telefónne číslo, alebo záväznú e-mailovú adresu).
b) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu.
c) Množstvo objednávaného tovaru.
d) Výber spôsobu dodania tovaru (osobný odber v sklade predávajúceho, doručenie tovaru na určenú adresu)
e) Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska odberateľa a/alebo zákazníka).
f) Určenie skladu predávajúceho v prípade osobného odberu tovaru v sklade predávajúceho,
g) Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený odberateľ, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec)
h) Označiť súhlas a pristúpenie k týmito VOP.

3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú a predávajúci na ňu nebude prihliadať.

4. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za objednaný tovar. Odoslaním objednávky odberateľ a/alebo zákazník vyjadruje súhlas s vyčíslenou kúpnou cenou vrátane DPH a zaväzuje sa objednaný tovar prevziať.

5. Ihneď po doručení úplnej objednávky spoločnosť JENPEX odošle potvrdenie objednávky, na ktorom budú uvedené variabilný symbol podľa čísla objednávky, číslo účtu pre platbu, vyčíslená kúpna cena a iné súvisiace náležitosti a informácie.

6. Odberateľ a/alebo zákazník a predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku bez udania dôvodu do okamihu odoslania potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade, ak objednávku ruší predávajúci, môže uviesť dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie potvrdenej objednávky zo strany odberateľa a/alebo zákazníka je možné len po predchádzajúcej dohode predávajúceho a odberateľa a/alebo zákazníka a za podmienok, ktoré si dohodnú. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť potvrdenú objednávku odberateľa a/alebo zákazníka najmä v prípade, ak voči odberateľovi a/alebo zákazníkovi eviduje neuhradené splatné záväzky.

IV. Kúpna cena tovaru


1. Kúpna cena tovaru je určená podľa aktuálneho katalógu cien spoločnosti JENPEX. Aktuálny katalóg je dostupný na internetových stránkach spoločnosti JENPEX na adrese http://www.jenpex.sk. Ceny uvedené v katalógu JENPEX na internetovej stránke spoločnosti JENPEX http://www.jenpex.sk sú uvedené v EUR bez DPH. Kúpna cena v potvrdení objednávky je vyčíslená vrátane DPH.

2. Spoločnosť JENPEX si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť celkovú cenu tovaru, a to najmä po potvrdení objednávky, v prípade zvýšení cien od svojich dodávateľov, zmeny DPH, zmeny cla a poplatkov a iných. Spoločnosť JENPEX bude odberateľa a/alebo zákazníka o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať individuálne na svojich internetových stránkach http://www.jenpex.sk a navrhne v prípade takejto okolnosti vhodný spôsob riešenia vzniknutej situácie, v danom prípade je záväzná kúpna cena vo faktúre.

3. Kúpna cena tovaru je uvedená v katalógu spoločnosti JENPEX zverejneného na internetovej stránke spoločnosti JENPEX na adrese http://www.jenpex.sk aktuálneho v čase doručenia úplnej objednávky odberateľom a/alebo zákazníkom predávajúcemu. Kúpna cena uvedená v potvrdení objednávky je záväzná, ak predávajúci neuplatní postup v zmysle odseku 2 tohto článku.

4. Cena za dopravu je 4,00 € bez DPH pri celkovej hodnote objednávky odberateľa, ktorý využíva takto dodaný tovar na účely jeho ďalšieho predaja koncovému spotrebiteľovi, do 50,00 € bez DPH. Pri celkovej hodnote objednávky odberateľa, ktorý využíva takto dodaný tovar na účely jeho ďalšieho predaja koncovému spotrebiteľovi, nad 50,00 € bez DPH je doprava zdarma. Pri čiastkových dodávkach celkovo objednaného tovaru do 50,00 € bez DPH je cena za dopravu účtovaná len jednorázovo.

5. Cena za dopravu je 4,00 € bez DPH pri celkovej hodnote objednávky odberateľa, ktorý nevyužíva takto dodaný tovar na účely jeho ďalšieho predaja koncovému spotrebiteľovi a/alebo zákazníka do 50 € bez DPH. Pri celkovej hodnote takejto objednávky nad 50 € bez DPH je doprava zdarma. Pri čiastkových dodávkach celkovo objednaného tovaru do 50 € bez DPH je cena za dopravu účtovaná len jednorázovo.

6. V prípade požiadavky odberateľa a/alebo zákazníka na iný osobitný druh prepravy tovaru, hradí odberateľ a/alebo zákazník cenu za takéto prepravné služby v celom rozsahu a to pri akejkoľvek celkovej hodnote objednávky.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy


1. Doručením úplnej objednávky odberateľom a/alebo zákazníkom spoločnosti JENPEX podľa čl. III. týchto VOP dochádza k doručeniu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany odberateľa a/alebo zákazníka. Podmienkou pre bezodkladné spracovanie objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári uverejnenom na adrese http://www.jenpex.sk vrátane označenia súhlasu s týmito VOP.

2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia potvrdenia úplnej objednávky spoločnosťou JENPEX odberateľovi a/alebo zákazníkovi na nimi uvedenú záväznú emailovú adresu.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky


1. Odberateľ a/alebo zákazník je povinný uhradiť celkovú kúpnu cenu za objednaný tovar na základe vystavenej faktúry predávajúcim. Splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je dohodnuté inak.

2. Ak odberateľ realizuje prvých najmenej 10 objednávok cez e-shop prostredníctvom internetovej stránky http://www.jenpex.sk, je povinný uhradiť celkovú kúpnu cenu pred dodaním tovaru bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, najneskôr v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. O výnimke z povinnosti podľa predchádzajúcej vety rozhodne predávajúci podľa svojho uváženia.

3. V prípade objednávky tovaru odberateľom, ktorý nie je v požadovanom množstve bežne dostupný na sklade spoločnosti JENPEX, je povinný odberateľ uhradiť zálohu vo výške 50 % z celkovej kúpnej ceny s DPH za objednaný tovar (ak nie je dohodnuté inak) predávajúcemu, a to ihneď po doručení potvrdenia objednávky predávajúcim, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky. Ak odberateľ zálohu podľa predchádzajúcej vety neuhradí, predávajúci na jeho objednávku nebude prihliadať a predávajúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. V prípade objednávky tovaru zákazníkom, ktorý nie je v požadovanom množstve bežne dostupný na sklade spoločnosti JENPEX, je povinný zákazník uhradiť zálohu vo výške 50 % z celkovej kúpnej ceny s DPH za objednaný tovar (ak nie je dohodnuté inak) predávajúcemu, a to ihneď po doručení potvrdenia objednávky predávajúcim, najneskôr však v lehote do 3 pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky. Ak zákazník zálohu podľa predchádzajúcej vety neuhradí, predávajúci na jeho objednávku nebude prihliadať a predávajúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu spoločnosti JENPEX, uvedeného v potvrdení objednávky a/alebo na faktúre.

6. V prípade, ak odberateľ a/alebo zákazník neuhradí celú kúpnu cenu v lehote splatnosti predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VII. Podmienky dodania tovaru


1. Spoločnosť JENPEX dodá objednaný tovar v dodacej lehote, ktorú oznámi odberateľovi a/alebo zákazníkovi, na adresu uvedenú v úplnej objednávke alebo umožní odberateľ a/alebo zákazníkovi osobný odber v skladoch spoločnosti JENPEX, v Košiciach na adrese Dunajská 10 v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare na adrese http://www.jenpex.sk . V prípade, ak si odberateľ a/alebo zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa a/alebo zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné.

2. V prípade tovaru, ktorý má byť dodaný na dohodnutú adresu, spoločnosť JENPEX objednaný tovar dodá na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.

3. Spoločnosť JENPEX nezodpovedá za oneskorené alebo absolútne nedodanie tovaru z dôvodu vyššej moci.

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť JENPEX odovzdá odberateľovi a/alebo zákazníkovi faktúru, v ktorej je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Odberateľ a/alebo zákazník sa zaväzuje pri prevzatí tovaru skontrolovať počet balíkov, neporušenosť obalu (viď. článok VIII. ) a po kontrole na faktúru čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, túto podpísať a potvrdiť tak prevzatie a dodanie tovaru v súlade s objednávkou. V prípade, ak spoločnosť JENPEX doručuje tovar prostredníctvom tretej osoby, odberateľ a/alebo zákazník sa zaväzuje po kontrole tovaru potvrdiť jeho dodanie prevzatie v súlade s objednávkou na doklad predložený osobou, prostredníctvom ktorej spoločnosť JENPEX tovar doručila (ďalej ako "doklad").Podpísaním faktúry a/alebo dokladu odberateľ a/alebo zákazník potvrdzuje, že objednaný tovar bol prevzatý neporušený, v požadovanom množstve a akosti. V prípade, ak odberateľ a/alebo zákazník odmietne faktúru a/alebo doklad podpísať aj napriek bezvadnosti tovaru, je spoločnosť JENPEX a/alebo tretia osoba, prostredníctvom ktorej spoločnosť JENPEX tovar doručuje, oprávnená odmietnuť tovar odberateľovi a/alebo zákazníkovi odovzdať a odberateľ a/alebo zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti JENPEX všetky náklady spojené dodaním tovaru, resp. je spoločnosť JENPEX oprávnená si takto vzniknuté náklady odpočítať z kúpnej ceny, ktorú odberateľ a/alebo zákazník uhradil pred dodaním tovaru. V prípade, ak odberateľ a/alebo zákazník odmietne tovar aj napriek jeho bezvadnosti prevziať, odberateľ a/alebo zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti JENPEX všetky náklady spojené s dodaním tovaru, resp. je spoločnosť JENPEX oprávnená si takto vzniknuté náklady odpočítať z kúpnej ceny, ktorú odberateľ a/alebo zákazník uhradil pred dodaním tovaru. V prípade zistenia nedostatkov je odberateľ a/alebo zákazník povinný tieto bezodkladne spísať v podobe záznamu o poškodení tovaru a nahlásiť predávajúcemu alebo osobe ním poverenej. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. V prípade, ak je obal tovaru dodávaného inou osobou ako predávajúcim odberateľovi a/alebo zákazníkovi viditeľne poškodený, je odberateľ a/alebo zákazník povinný neprevziať takto dodaný tovar a spísať s osobou, prostredníctvom ktorej predávajúci tovar dodal, protokol o poškodení tovaru resp. jeho obalu, inak predávajúci nebude na neskoršiu reklamáciu tovaru prihliadať.

5. Odberateľ a/alebo zákazník je povinný spoločnosť JENPEX neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru a taktiež o zmene akéhokoľvek údaju uvedeného v objednávke. Spoločnosť JENPEX nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností odberateľa a/alebo zákazníka.

6. Spoločnosť JENPEX na základe plnenia vyplývajúceho z potvrdenia objednávky odberateľa a/alebo zákazníka a na základe kúpnej ceny uhradenej v plnej výške na účet predávajúceho, vystaví odberateľovi a/alebo zákazníkovi daňový doklad – faktúru, ktorý odberateľovi a/alebo zákazníkovi odovzdá najneskôr pri odovzdaní tovaru, ak nie je dohodnutý iný, osobitný spôsob zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. V prípade, ak odberateľ a/alebo zákazník odmietne prevziať faktúru, považuje sa faktúra za doručenú dňom odmietnutia prevzatia faktúry. V prípade, ak sa faktúra vráti predávajúcemu ako neprevzatá v odbernej lehote odberateľom a/alebo zákazníkom, považuje sa faktúra za doručenú dňom jej vrátenia predávajúcemu.

7. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na odberateľa a/alebo zákazníka okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany odberateľa a/alebo zákazníka od spoločnosti JENPEX.

8. Odberateľ a/alebo zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny vrátane DPH vyčíslenej vo faktúre doručenej spoločnosťou JENPEX odberateľovi a/alebo zákazníkovi, pričom zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie celkovej ceny na účet spoločnosti JENPEX alebo uhradenie celkovej ceny v hotovosti k rukám spoločnosti JENPEX.

VIII. Reklamácie a záručná lehota


1. Odberateľ a/alebo zákazník je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je odberateľ a/alebo zákazník povinný reklamovať písomne (vrátane zaslania e-mailu) ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je odberateľ a/alebo zákazník povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.

2. Keď zákazník, ktorý je v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovom predaji spotrebiteľom, už prevzal objednaný tovar, je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa jeho prevzatia.

3. Zákazník nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je dodávaný tovar upravený podľa osobitných požiadaviek zákazníka.

4. V prípade, ak zákazník využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od kúpnej zmluvy a náhradu škody, v prípade, ak zákazník prevzal od predávajúceho tovar bez zjavných vád a v požadovanom stave, množstve a akosti. Zákazník sa zaväzuje takto vyčíslené náklady a škodu spoločnosťou JENPEX uhradiť v lehote do 14 dní od doručenia výzvy na ich úhradu.

5. V prípade, ak zákazník prevzal objednaný tovar a odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zásielkovom predaji, je povinný tovar vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.

6. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. V prípade, ak zákazník vráti objednaný tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný resp. odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená zákazníkom za objednaný tovar. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka a reklamácia je spoločnosťou JENPEX uznaná za oprávnenú.

7. Zákazník je zároveň povinný v odstúpení od kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť už uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci uhradí zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu a/alebo preukázateľne vynaložené náklady do 14 dní odo dňa vrátenia objednaného tovaru v neporušenom stave. Pre vrátenie uhradenej sumy musí byť tovar vrátený predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený a kompletný, vrátane všetkých súčiastok, príslušenstva, dokladov prislúchajúcich k tovaru a originálneho obalu.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, použitý, neúplný alebo poškodený.

9. Zákazník je povinný tovar vrátiť buď osobne do skladu predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude zákazníkovi vrátený na jeho náklady späť).

10. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u zákazníka náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

11. Na dodávaný tovar je odberateľovi a/alebo zákazníkovi poskytnutá záručná lehota stanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná záručná lehota dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v katalógu predávajúceho v popise konkrétneho tovaru. Ak nie je v katalógu na internetovej stránke predávajúceho http://www.jenpex.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom a/alebo zákazníkom.

12. Poskytnutá záruka sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovarov alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy takéhoto tovaru.

13.Odberateľ a/alebo zákazník môže uplatniť reklamáciu:
a) osobne v sklade predávajúceho uvedenom na adrese http://www.jenpex.sk
b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho uvedenú na adrese http://www.jenpex.sk .

14. K reklamovanému tovaru odberateľ a/alebo zákazník priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru, záručný list a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar je vhodné odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. vrátane všetkých káblov, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

15. V prípade neoprávnenej reklamácie sa odberateľ a/alebo zákazník zaväzuje uhradiť spoločnosti JENPEX náklady spojené s vybavením neoprávnenej reklamácie.

IX. Záverečné ustanovenia


1. Tieto VOP sa týkajú všetkých vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru z katalógu spoločnosti JENPEX uverejnenom na adrese http://www.jenpex.sk . Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou JENPEX a odberateľom a/alebo zákazníkom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.

3. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti JENPEX sa posudzujú podľa VOP spoločnosti JENPEX platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.

4. V prípade, že sa ktorékoľvek z ustanovení VOP stane alebo bude určené súdom za neplatné, neúčinné, alebo nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení VOP, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

5. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení VOP bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, strany sú povinné zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

6. Odberateľ a/alebo zákazník zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s obsahom týchto VOP oboznámil v celom rozsahu, že si ich celý obsah prečítal a súhlasí s ním.

7. Odberateľ a/alebo zákazník zaslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej v zmysle týchto VOP na základe doručenej objednávky a za účelom ponúkania služieb a produktov predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas odberateľ a/alebo zákazník udeľuje na dobu do jeho odvolania. Odberateľ a/alebo zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na adrese http://www.jenpex.sk alebo na poštovej adrese predávajúceho uvedenej na http://www.jenpex.sk . Odberateľ a/alebo zákazník udeľuje tento súhlas dobrovoľne. Odberateľ a/alebo zákazník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2016 a vzťahujú sa na všetky zmluvy, ktoré budú uzatvorené po dni účinnosti týchto VOP.

9. Právne vzťahy medzi spoločnosťou JENPEX a odberateľom a/alebo zákazníkom neupravené týmito VOP sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky v čase doručenia potvrdenia objednávky.

10. V prípade uzavretia osobitnej kúpnej zmluvy na predmet objednávky medzi spoločnosťou JENPEX a odberateľom a/alebo zákazníkom, odchýlne ustanovenia kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti JENPEX.